Isikuandmed ja nende kaitse

Isikuandmete töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on USS Haldus OÜ (edaspidi Ettevõte), aadress Roseni 7, Tallinn, e-post: info@usshaldus.ee

 

1. Isikuandmed, andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmed on igasugune inimesega seostatav teave nagu nimi, isikukood, e-post, telefoni nr jm konkreetse inimesega seostatavad andmed.

Ettevõtte osutab haldusteenuseid ja nendega seotud lisateenuseid ning kasutab selle käigus ka isikuandmeid.

Ettevõte kasutab isikuandmeid eelkõige otseselt teenuse osutamise eesmärgil ning samuti turu-uuringuteks, otseturunduseks, teenuste arendamiseks ja kvaliteedi tagamiseks.

Isikuandmete töötlemise peamised õiguslikud alused on Ettevõtte ja kliendi vaheline leping, samuti õigusnormist tulenev alus ja kliendi nõusolek. Isikuandmete kasutamise aluseks võib  olla ka Ettevõtte või muu isiku õigustatud huvi, millest informeerime klienti eraldi.

Ettevõte ei kasuta isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks, kui see tingib kliendi õiguste piiramise (nt keelduv otsus).

Ettevõte võib kasutada oma veebilehel nn. küpsiseid (ingl. keeles cookies), avaldades veebilehel sellekohase teate ning küsides kliendilt selleks nõusolekut.

 

2. Isikuandmete allikad

Ettevõte kasutab isikuandmeid haldusteenuste ja nendega seotud lisateenuste osutamiseks ja saab sel eesmärgil andmeid reeglina lepingu täitmise käigus oma lepingupartneri (kliendi) käest. Juhul, kui kliendilt ei ole võimalik lepingu täitmiseks vajalikke andmeid saada, võib kannatada teenuse osutamise kvaliteet või teenus muutuda kliendile kulukamaks vm viisil ebasoodsamaks.

Lisaks kliendilt saadud andmetele võib Ettevõte erandina saada andmeid teiste isikute käest. Nt  võime lepingu täitmise hindamiseks küsida andmeid krediidivõimelisuse ja maksehäirete andmeid haldavalt teenusepakkujalt. Saame isikuandmeid ka avalikest registritest jm. avalikest allikatest.

 

3. Isikuandmete avaldamine

Ettevõte hoiab isikuandmeid konfidentsiaalsena ja ei anna neid üldjuhul edasi. Erandina annab Ettevõte isikuandmeid teisele isikule (volitatud töötleja), kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kui selleks on kliendi nõusolek või muu õiguslik alus. Ettevõte edastab isikuandmeid volitatud töötlejale lepingu alusel, millega volitatud töötleja kohustub hoidma isikuandmed konfidentsiaalsena ja kasutada neid üksnes lepingus määratud otstarbel. Ettevõte võib kasutada volitatud töötlejaid ja edastada neile isikuandmeid:

  • osutatavate teenustega seotud IKT teenuste saamiseks (IT-teenuste osutajad);
  • osutatavate teenustega seotud reklaamiks ja turunduseks (posti- turundusteenus);
  • rahaliste võlgnevuste sissenõudmiseks (inkassoettevõtjad, maksehäireregistrid);
  • õigusnõuete esitamiseks või õigusvaidluse korral (õigusnõustajad).

Ettevõte ei edasta isikuandmeid sellisesse Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvasse kolmandasse riiki, kus puudub piisav isikuandmete kaitse tase.

 

4. Isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab isikuandmeid kuni andmete kasutamise eesmärgi täitmiseni. Kui isikuandmed ei ole enam selle kasutamise eesmärgil vajalikud, kustutame need. Kui andmed on seotud lepingust või seadusest tuleneva õigussuhtega, võime säilitada andmeid seni, kuni need on vajalikud meie õigusnõude koostamiseks esitamiseks või kaitsmiseks.

 

5. Õigused

Isikul on õigusaktides, eelkõige EL isikuandmete kaitse üldmääruses  2016/679 sätestatud tingimustel ja korras, järgmised õigused:

a) tutvuda oma isikuandmetega ja nõuda ebaõigete andmete parandamist;

b) nõuda oma isikuandmete kustutamist või kasutamise piiramist;

c) nõuda isikuandmete ülekandmist;

d) esitada isikuandmete kasutamisele vastuväiteid;

e) nõuda, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud andmetöötlusel;

f) võtta isikuandmete kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi;

g) esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitseasutusele ja kohtule.

Ettevõte vastab isikuandmetega seotud päringutele, kui ta on isikuandmete vastutav töötleja. Ettevõte järgib päringutele vastamisel õigusaktides, eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruses  toodud tingimusi ja korda.

 

6. Täiendav teave

Isikuandmetega seotud küsimuste korral saatke palun e-kiri aadressile info@usshaldus.ee.